Program de cooperare interregională URBACT II, Proiect “EVUE – Mijloace de transport electrice în zonele urbane din Europa”
 
URBACT este un program european care facilitează schimbul de informaţii în vederea promovării dezvoltării urbane durabile. Programul oferă posibilitatea oraşelor să conlucreze în scopul obţinerii de răspunsuri la provocările urbane majore, confirmând rolul crucial pe care centrele urbane îl au în confruntarea cu schimbările tot mai complexe prin care trece societatea. URBACT susţine oraşele în dezvoltarea de soluţii pragmatice, noi şi durabile, care integrează dimensiunile socială, economică şi cea privind mediul înconjurător. Programul facilitează schimbul de bune practici şi experienţe între toţi specialiştii europeni implicaţi în domeniul politicii urbane. În prezent, în Programul URBACT sunt implicate 185 de oraşe, 29 de ţări şi 5000 de participanţi activi.
Informaţii despre Program puteţi accesa şi la adresele:
Site-ul oficial al programului:            
Pagina de web pe care se poate accesa Declaraţia de interes, pentru faza de dezvoltare a proiectului EVUE - URBACT II: 
Site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului (Punct Naţional de Diseminare URBACT):
Direcţia Generală Dezvoltare Teritorială din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului îndeplineşte rolul de Punct Naţional de Diseminare (PND) în România, având atribuţii de diseminare a informaţiilor privind derularea acestui Program.
Programul pentru Reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II este un program de cooperare teritorială europeană care creează premizele schimbului de experienţă şi cunoaştere între oraşele europene, în domeniul dezvoltării urbane durabile şi care se realizează în cadrul unor reţele europene de cooperare între instituţiile relevante în domeniu, de la nivel local, regional şi central. Activităţile de cooperare interregională din acest program sunt finanţate din Fonduri structurale (Fondul European de Dezvoltare Regională), în cadrul Obiectivului de Cooperare Teritorială Europeană al Politicii de Coeziune a Uniunii Europene. Bugetul total al Programului pentru perioada 2007-2013 este de 67,82 milioane Euro.
Adoptarea unor măsuri pentru reducerea impactului negativ provocat asupra mediului de către transportul în comun şi traficul rutier, precum şi identificarea unor surse de finanţare externă pentru promovarea unui transport modern, mai puţin poluant şi economic, constituie o prioritate pentru Municipiul Suceava .
În acest sens, Municipiul Suceava a elaborat, împreună cu parteneri din Marea Britanie, Grecia, Suedia şi Germania, proiectul “EVUE – Mijloace de transport electrice in zonele urbane din Europa” în vederea implementării unor măsuri care vizează dezvoltarea de strategii durabile şi dinamice pentru promovarea mijloacelor de transport electrice. Aceste măsuri vizează creşterea gradului de informare a cetăţenilor şi a întreprinzătorilor locali referitor la impactul asupra mediului pe care îl are traficul rutier, în scopul reducerii poluării, a reînnoirii parcului auto şi pentru promovarea transportului ecologic.
Obiectivul principal al proiectului este schimbarea mentalităţii cetăţenilor referitor la traficul rutier şi transportul în comun, în scopul încurajării cetăţenilor catre mijloace de transport ecologice, în special electrice, pentru reducerea poluării datorate traficului.
Activităţile ce urmează a fi desfăşurate în cadrul proiectului în prima fază, cea de dezvoltare, sunt:
  • promovarea schimbului de experienţă şi bună practică între factorii decizionali şi factorii executivi vis-a-vis de introducerea mijloacelor de transport electrice;
  • crearea unui Grup Local de Sprijin care va fi implicat activ în elaborarea unui Plan Local de Acţiune, care va sta la baza valorificării rezultatelor proiectului la nivel local;
  • diseminarea concluziilor rezultate în urma schimbului de experienţă şi asigurarea transferului de cunoştinţe;
  • accelerarea procesului de inovare a strategiei şi contribuirea la formarea unei baze informaţionale pentru folosirea mijloacelor de transport ecologice în oraşele europene;
  • elaborarea, cu sprijinul partenerului lider, a unei aplicaţii finale la nivel de reţea tematică, a unui plan de lucru, pregătirea documentelor suport ale aplicaţiei, stabilirea unui document comun de comunicare şi diseminare şi a unui buget pentru faza de implementare.
 
Bugetul total al proiectului este de 74.825 Euro, din care Municipiul Suceava va beneficia de un buget de 12.500 Euro (din care 80% reprezintă contribuţia Uniunii Europene prin FEDR, 13% sunt finanţare din partea Guvernului României, iar 7% provin din bugetul local).
Proiectul va fi pus în practică de un consorţiu format din autorităţi locale din: Westminster (Marea Britanie) – lider de proiect, Zografou (Grecia), Stockholm (Suedia), Frankfurt (Germania) şi Suceava (România).
Dintre acestea municipiul Suceava şi oraşul Zografou se găsesc în zona obiectivului de convergenţă, iar oraşele Westminster, Stockholm şi Frankfurt în aria obiectivului de competitivitate al Uniunii Europene.
Pe toată durata derulării proiectului EVUE, cei 5 parteneri iniţiatori vor adresa invitaţii unor alţi potenţiali parteneri din sectorul public şi privat, din cele 27 ţări membre ale U.E. şi din Elveţia şi Norvegia, în scopul lărgirii bazei de consultare şi a sporirii interesului faţă vehiculele electrice şi faţă de obiectivele propuse ale proiectului.                                                                                                                                           

Totodată, succesul pe plan intern, în oraşele partenere iniţiatoare ale proiectului, poate fi asigurat prin atragerea unei participări largi, din diverse sectoare de activitate, a cetăţenilor şi prin crearea unei platforme consultative în care se pot exprima puncte de vedere relevante la tematica proiectului.

Inchide