Primăria Municipiului Suceava organizează la data de 17 ianuarie 2023, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional imediat superior a angajatului contractual din cadrul Direcției Administrația Piețelor – Biroul Piețele agroalimentare En gross și Ițcani care îndeplinește condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şeful ierarhic au întocmit referat de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului III 2022.
  Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional:
    - să aibă cel puțin 3 ani vechime în grad profesional aferent funcției contractuale ocupate;
    - să fi obținut cel puțin calificativul "foarte bine" la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
    - să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv până în data de 4 ianuarie – 10 ianuarie 2023 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
    - cerere de participare la examen;
    - adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    - Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate.
  Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe scrise de către candidat, în data de 17 ianuarie 2023, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

Inchide