conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională imediat superior/superioară a angajaților contractuali din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, care îndeplinesc condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care şefii ierarhici au întocmit referate de evaluare individuale până în ultima zi lucrătoare a trimestrului II 2022.  BIBLIOGRAFIE
Condițiile de participare la examenul de promovare în grad profesional/treaptă profesională sunt următoarele:
• să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional/treapta profesională aferent/ aferentă funcției contractuale ocupate;
• să fi obținut calificativul ”foarte  bine” la evaluarea performanțelor profesionale  individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care acesta s-a aflat în activitate;
• să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Dosarul de înscrire la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv până în data de 31 mai 2022 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
• cerere de participare la examen;
• adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și gradul profesional/treapta profesională în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Examenul de promovare se va desfășura în data de 8 iunie 2022 și va consta în susținere de către candidați a unei probe, după cum urmează:
• probă scrisă pentru candidații la examenul de promovare în gradul profesional imediat următor, care se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava, cu începere de la ora 09:00;  
• probă practică pentru candidatul la examenul de promovare în treapta profesională imediat următoare, din cadrul Cantinei de Ajutor Social - Direcției de Asistență Socială, care se va desfășura la sediul Cantinei de Ajutor Social, cu începere de la ora 14:00;
•  probă practică pentru candidații la examenul de promovare în treapta profesională imediat următoare, din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public care se va desfășura la sediul acestei direcții, cu începere de la ora 12:00.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252. 

 
 PRIMAR,
Ion Lungu 

 

  Anunț nr. 19085/25.05.2022 

Inchide