A N U N Ţ

  Primăria Municipiului Suceava organizează în data de 27 mai 2024, conform actelor normative în vigoare, examenul de promovare în treaptă profesională imediat superioară a angajatului contractual, care îndeplinește condițiile de participare la examenul de promovare și pentru care șeful ierarhic a întocmit referat de evaluare individuală până în ultima zi lucrătoare a trimestrului I 2024, din cadrul  Direcției Generale a Domeniului Public – Serviciul întreținere, reparații și prestări servicii – Compartimentul Atelier mecanic și tâmplărie.
  Condițiile de participare la examenul de promovare în treaptă profesională:
    • să aibă cel puțin 3 ani vechime în treaptă profesională aferent funcției contractuale ocupate;
    • să fi obținut cel puțin calificativul ,,foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani în care aceștia s-au aflat în activitate;
    • să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune în termen de 5 zile lucrătoare de la data anunțului, respectiv în perioada  13 mai – 17 mai 2024 și va conține în mod obligatoriu următoarele documente:
    - cerere de participare la examen;
    - adeverință eliberată de Serviciul resurse umane cu privire la vechimea în funcția și treapta profesională în care este încadrat candidatul, calificativele obținute de candidat în ultimii 3 ani de activitate și confirmarea sau infirmarea existenței unei sancțiuni disciplinare neradiate în condițiile Codului Muncii - Legea nr.53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
    - Copii ale rapoartelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 3 ani în care s-a aflat în activitate. 
  Examenul de promovare va consta în susţinerea unei probe, după cum urmează:
    • proba practică pentru candidatul numit în funcția contractuală de muncitor calificat ce se va desfășura în data de 27 mai 2024, cu începere de la ora 10:00 la sediul Direcției Generale a Domeniului Public.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

PRIMAR,
Ion Lungu 

 

Inchide