A N U N Ţ

  În conformitate cu prevederile art. VII alin. (38) din OUG nr.121/2023 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale Anexei nr. 10 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ condițiile de participare prevăzute de dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
    • să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
    • să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
    • să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.
  Examenul de promovare constă în 3 probe succesive, după cum urmează: verificarea eligibilității candidaților, în urma depunerii dosarelor de examen, proba scrisă, interviul.
  Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
  Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere la examen se depun de către candidați în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, respectiv în perioada 25 aprilie 2024 – 14 mai 2024 inclusiv, la sediul Primăriei municipiului Suceava, sau prin intermediul unui serviciu de curierat sau se pot transmite în format electronic, la adresa de e-mail ralucap@primariasv.ro; 
    Dosarelor de examen transmise de candidaţi la adresa de e-mail ralucap@primariasv.ro: după terminarea programului de lucru al Primăriei Municipiului Suceava, dar în perioada de depunere a dosarelor de examen, li se atribuie număr de înregistrare în ziua lucrătoare următoare, iar dosarul de examen este considerat ca fiind depus în termen.
    Documentele care constituie dosarul de examen se depun în copie, cu obligaţia candidatului de a prezenta secretarului comisiei de concurs originalele acestor documente, pentru certificare pentru conformitate cu originalul, până cel târziu la data desfăşurării probei interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire în funcţia publică în cazul promovării examenului.
    • Proba scrisă – se va desfăşura în data de 27 mai 2024, cu începere de la ora 11:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
    • Interviul – se va desfășura în termenul prevăzut la art. 103 din Anexa nr. 10 a OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare; data, ora şi locul susţinerii probei interviului se afişează odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Dosarul de înscriere la examen conţine în mod obligatoriu:
    • formularul de înscriere prevăzut la art. 137 lit. b) din Anexa nr. 10. la OUG nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, completat de candidat; 
    • adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane pentru atestarea vechimii în gradul profesional din care se promovează, precum și pentru atestarea situației disciplinare a funcționarului public;
    • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;
  Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152-252. 

 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide