în clasa I pentru un funcționar public numit în funcție publică de referent, clasa III, gradul profesional superior din cadrul Serviciului acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor, în baza dispozițiilor art. 618 alin.(23), art. 477, art. 480, precum și ale art. 481 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
  Examenul constă în 3 probe succesive, respectiv: selecția dosarului, proba scrisă și interviul.
  Condițiile de desfășurare a examenului de promovare sunt următoarele:
    • Dosarul de înscriere se depune la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 5 zile de la data publicării anunțului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 27 - 31 mai 2021;
    • Proba scrisă se va desfășura în data de 11 iunie 2021, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.
  Pentru a participa la examenul de promovare în clasa I, funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
    a) să fi dobândit, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
    b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată.
  Dosarul de examen conține în mod obligatoriu:
    a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;
    b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;
    c) adeverința eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.
  Relații suplimentare la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. int. 152 – 252.

- Bibliografie

Inchide