în  gradul profesional imediat superior celui deţinut  pentru  funcţionarii  publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
• să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată.   Bibliografii

Examenul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviul.
Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere se depun de către candidați, la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen  de  20  de  zile  de  la  data  afişării  anunţului,  respectiv în perioada 16 noiembrie – 7 decembrie 2020;
• Proba scrisă va desfăşura în data de 16 decembrie 2020, cu începere de la ora 10:00, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
• formularul de înscriere completat;
• adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
 Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152.
 

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide