în  gradul profesional imediat superior celui deţinut  pentru  funcţionarii  publici de execuţie din cadrul Aparatul  de  specialitate  al  primarului  municipiului Suceava şi din cadrul Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor, care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art.65 din Legea nr.188/1999, republicată(2), privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv :
 a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei din care promovează;
 b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
 c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr.188/1999, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare.

   BIBLIOGRAFIE

    Examenul de promovare în grad profesional va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.

    Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
 • Dosarele de înscriere la examene se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 18 iunie 2018;
 • Proba scrisă a examenelor de promovare se va desfăşura în data de 26 iunie 2018, cu începere de la ora 1000, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
 • Interviul se va desfăşura cu respectarea dispoziţiilor art.56 din H.G.R. nr.611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
 • formularul de înscriere completat;
 • adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani calendaristici;
 Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152. 
 

PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR. 18387 / 26.05.2018

 

Inchide