Primăria municipiului Suceava organizează examen de promovare  în  gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii  publici de execuţie care îndeplinesc cumulativ, dispozițiile art.479 alin.(1) lit.a), lit.c) și lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
•    să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
•    să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani de activitate;
•    să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată. Bibliografie.

Examenul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă de verificare a cunoștințelor şi interviul.
Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare în grad profesional sunt următoarele:
•    Dosarele de înscriere se depun de către candidați, la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen  de  20  de  zile  de  la  data  afişării  prezentului anunţ,  respectiv în perioada 10 – 29 noiembrie 2021; 
•    Proba scrisă va desfăşura în data de 10 decembrie 2021, cu începere de la ora 900, la sediul Primăriei municipiului Suceava, camera 50;
Dosarul de înscriere la examen va conţine în mod obligatoriu:
•    formularul de înscriere completat; 
•    adeverinţa eliberată de Serviciul resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
•    copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate.
 Relaţii suplimentare: la Serviciului resurse umane, camera 45 sau la tel. 0230-212696, interior 152. 
 

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide