pentru ocuparea unor  posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, respectiv:
  • inspector de specialitate, debutant  în cadrul Biroului Investiții, Reparații și Administrativ – Compartimentul Tehnic și Intervenții la Incendii – 1 post
  • inspector de specialitate, gradul IA  în cadrul Complexului Comercial Bazar – 1 post
  • inspector de specialitate, debutant  în cadrul Complexului Comercial Bazar – 1 post

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
  a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) specifice:
    • pentru inspector de specialitate debutant în cadrul Biroului Investiții, Reparații și Administrativ – Compartimentul Tehnic și Intervenții la Incendii
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe administrative;
    • pentru inspector de specialitate, gradul IA  în cadrul Complexului Comercial Bazar
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginerești;
      - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale de minim 6 ani și 6 luni;
    • pentru inspector de specialitate, debutant  în cadrul Complexului Comercial Bazar
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe inginerești.
  Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 25 martie 2019, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • 3 aprilie 2019, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

  - Bibliografie

Inchide