pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de director executiv al Direcției contencios administrativ, juridică și administrativă.
  Concursul de recrutare va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv proba scrisă și interviul. (Bibliografie, atribuțiile postului).
  Proba scrisă se va desfășura în data de 3 septembrie 2018, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
    • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe juridice cu specializarea drept;
    • studii de master sau postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 7 ani.
  Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 3 – 22 august 2018.
  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate și altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecționări;
    • copia carnetului de muncă și, după caz, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
    • cazierul judiciar;
    • adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
    • declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.
  Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
  Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, tel. 0230-212696, int. 252, email:
ralucap@primăriasv.ro.

 

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 26499 din 03.08.2018

Inchide