pentru ocuparea  funcţiei publice de conducere vacante de  director executiv al Direcţiei patrimoniu.
 Concursul de recrutare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.(Atribuțiile postului și  Bibliografie)
 Proba scrisă se va desfăşura în data de 30 iulie 2018, cu începere de la ora 10.00  la sediul Primăriei Municipiului Suceava.        
 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor
publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    ◦ studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul: ştiinţe inginereşti - inginerie civilă şi instalaţii, drept sau ştiinţe economice;
    ◦ studii de master sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice;
    ◦ vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3
ani;
Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 20 zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în perioada 28 iunie - 17 iulie 2018.
 Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    • formularul de înscriere;
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificate şi altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
    • cazierul judiciar;
    • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
    • declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.
 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, fax: 0230-520593, persoana de contact - Aioanei Maria, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, tel. 0230-212696, int. 252, email
aioanei.maria@yahoo.com.

PRIMAR,
 Ion Lungu

Anunț nr. 22450 / 28.06.2018

Inchide