pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de execuție din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public, respectiv:
    • mecanic utilaje, treapta I în cadrul Serviciului prestări servicii, Compartimentul construcții și fântâni arteziene - 1 post
    • îngrijitor în cadrul Serviciului administrare cimitire, Compartimentul administrare extindere  “Cimitir Pacea“ - 1 post
  Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba practică și interviul.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) specifice: 
    • pentru mecanic utilaje, treapta I:
      - studii generale/medii și calificare în meseria de mecanic/mecanic utilaje;
      - vechime în specialitate necesară de minimum 9 ani;
    • pentru posturile de îngrijitor:
      - studii generale/medii;
      - vechime în muncă de minimum 6 luni.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 3 mai 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 14 mai 2018, ora 10:00 - proba practică ce se va desfășura la sediul Direcției Generale a Domeniului Public, str. Universității nr.2;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaților, imediat după soluționarea acestora.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs* 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă și în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.

* Formularele se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.

  Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.  

PRIMAR,
Ion Lungu

 

 ANUNŢ NR. 13540 / 19.04.2018

Inchide