pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcției Administrația Piețelor, respectiv:
  • inspector de specialitate, debutant - Compartimentul tehnic şi de intervenţii la incendii din cadrul Biroului investiţii, reparaţii şi administrativ
  • inspector de specialitate, gradul I - Compartimentul urmărire şi control încasări. (Bibliografii).

  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) specifice:
  • pentru inspector de specialitate, debutant - Compartimentul tehnic și de intervenții la incendii din cadrul Biroului investiții, reparații și administrativ:
    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe administrative cu specializarea administrație publică
  • pentru inspector de specialitate, gradul I - Compartimentul urmărire și control încasări:
    - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe economice;
    - vechime în specialitate studiilor necesare ocupării funcției contractuale de minimum 3 ani și 6 luni.

  Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul.
                                              
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 25 ianuarie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • 5 februarie 2018, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
  Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum și a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu și pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.

  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs* 
    • curriculum vitae*
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă și/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă și în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele se pun la dispoziție de Serviciul resurse umane.

  Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

  

PRIMAR,
Ion Lungu

   

 ANUNŢ NR. 913 / 11.01.2018

Inchide