pentru ocuparea a două funcții publice de execuție temporar vacante din cadrul Poliției Locale Suceava, respectiv: polițist local, clasa I, gradul profesional asistent - Biroului control activități comerciale. (Bibliografie)

  Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, după cum urmează:
    • proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava;
    • proba scrisă;
    • interviul.
                                           
  Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
    • Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de 8 zile de la data publicării anunțului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
    • Proba suplimentară se va desfășura în data de 21 septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00, la Stadionul ”Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava; 
    • Proba scrisă se va desfășura în data de 26 septembrie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
    • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul:
      - științe economice, științe administrative, științe juridice sau psihologie și științe comportamentale - pentru una din cele două funcții publice de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent
      - științe economice - pentru cea de a doua funcție publică de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an
    • aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
      - statura corespunzătoare:   pentru femei minim 165 cm înălțime
                                              pentru bărbați minim 170 cm înălțime
      - condiție fizică adecvată.

  Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
    - formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
    - copia actului de identitate
    - copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
    - copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
    - cazierul judiciar
    - formularul de Certificat medical pentru angajare și port armă în serviciu a personalului Poliției Locale Suceava (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane), completat de medicul de familie și de către medici specialişti 
    - declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

  Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

   

PRIMAR,
Ion Lungu

   

 ANUNŢ NR. 31893 / 12.09.2017

Inchide