pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, respectiv:
• inspector de specialitate, debutant - Compartimentul tehnic din cadrul Biroului investiţii, reparaţii şi administrativ
• inspector de specialitate, gradul IA - Compartimentul urmărire şi control încasări

BIBLIOGRAFIE

 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale
: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
• pentru inspector de specialitate, debutant - Compartimentul tehnic din cadrul Biroului investiţii, reparaţii şi administrativ:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe administrative cu specializarea administraţie publică
• pentru inspector de specialitate, gradul IA- Compartimentul urmărire şi control încasări:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ştiinţe economice;
- vechime în specialitate studiilor necesare ocupării funcţiei contractuale de minimum 6 ani şi 6 luni.
 
 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
                                              
 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 29 august  ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• 7 septembrie 2017, ora 1000 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.

- Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

- Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 - În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs*  - cerere;
- curriculum vitae*- CV;
- copia actului de identitate;
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite;
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
 
PRIMAR,
Ion Lungu

Anunţ nr. 28805/16.08.2017 

Inchide