pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, superior din cadrul Biroului investiții, Direcția generală tehnică și de investiții.
    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (bibliografie)                                             
    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 13 iunie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
o studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științe inginerești, specializarea inginerie civilă;
o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 9 ani.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013l
- cazierul judiciar
- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

 
PRIMAR,
Ion Lungu

 

Anunț nr. 17312 / 15.05.2017

Inchide