pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa III, gradul profesional debutant din cadrul Serviciului ordine, liniște publică și pază nr. 2 - Poliția Locală Suceava.
    Concursul de recrutare va consta în susţinerea a trei probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv după cum urmează:
• proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii poliţieneşti, ce va consta în măsurarea înălţimii candidaţilor şi susţinerea de către aceştia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursurilor şi examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice din cadrul Poliţiei Locale Suceava;
• proba scrisă; (bibliografie)
• interviul.

    Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
• Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
• Proba suplimentară se va desfășura în data de 16 iunie 2017, cu începere de la ora 10,00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
• Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 19 iunie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
o studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
o aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
    - statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălțime
                                          pentru bărbați minim 170 cm înălțime
    - condiție fizică adecvată.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane);
- copia actului de identitate;
- copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013;
- cazierul judiciar;
- adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie;
- aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat;
declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.

 
PRIMAR,
Ion Lungu

 

Anunț nr. 17349 / 15.05.2017

Inchide