pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional principal din cadrul Biroului protecție mediului - Poliția Locală Suceava.
    Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: după cum urmează:
  • proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava;
  • proba scrisă; (bibliografie)
  • interviul.
    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
  • Proba suplimentară se va desfășura în data de 07 aprilie 2017, cu începere de la ora 10,00, la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
  • Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 10 aprilie 2017, cu începere de la ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava
    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  o cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  o studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile: protecția mediului, silvicultură, biologie, drept, științe administrative specializarea administrație publică
  o vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 5 ani
  o aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
      - statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălțime
                                            pentru bărbaţi minim 170 cm înălțime
      - condiţie fizică adecvată.
    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
  - formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane)
  - copia actului de identitate
  - copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
  - copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinul preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
  - cazierul judiciar
  - adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
  - aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
  - declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfasurat activităţi de poliţie politică.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 152/252.


PRIMAR,
Ion Lungu

 Anunț nr. 9223 / 09.03.2017

Inchide