pentru ocuparea unei funcții publice de execuție  temporar vacante de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului control activități comerciale.
    Concursul de recrutare va consta în susținerea a trei probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, după cum urmează:
 • proba suplimentară pentru testarea aptitudinilor fizice adecvate muncii polițienești, ce va consta în măsurarea înălțimii candidaților și susținerea de către aceștia a unor probe sportive conform H.C.L. nr. 50/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea funcțiilor publice din cadrul Poliției Locale Suceava;
 • proba scrisă - bibliografie;
 • interviul.
    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
 • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 8 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
 • Proba suplimentară se va desfășura în data de 03 martie 2017, cu începere de la ora 10:00 , la Stadionul “Areni” din vecinătatea Primăriei Municipiului Suceava;
 • Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 06 martie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava

Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
 • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul științelor economice, științe administrative, științe juridice sau psihologice și științe comportamentale.
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minim 1 an
 • aptitudini fizice adecvate muncii polițienești
 • statura corespunzătoare: pentru femei minim 165 cm înălțime
                                       pentru bărbați minim 170 cm înălțime
 • condiție fizică adecvată.
    
    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
 - formularul de înscriere (se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
 - copia actului de identitate
 - copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
 - copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
 - cazierul judiciar
 - adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
 - aviz psihologic pentru port-armă eliberat de un psiholog autorizat
 - declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

 
PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 6509 / 20.02.2017

Inchide