pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcției buget, contabilitate și fiscalitate – Serviciul Administrativ, după cum urmează:
            - muncitor electrician tr.II   - 1 post           
            - îngrijitor                          - 1 post 

    Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice pentru toate posturile: absolvent de şcoală generală
    specifice pe posturi:
• muncitor electrician tr.II:
    - calificare în meseria de  electrician
    - vechime în specialitate de minimum 6 ani
• îngrijitor
    - vechime necesară de minimum 6 luni

    Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
                                              
    Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 24.02.2017, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 06.03.2017, ora 10:00 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava.
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

    Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
    Candidații nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
    În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

    Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente
    - cererea de înscriere la concurs*  
    - curriculum vitae*
    - copia actului de identitate 
    - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    - copie a permisului de conducere pentru postul de şofer
    - copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
    - cazierul judiciar
    - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
    Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
    
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

    Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

ANUNȚ NR. 5434 / 10.02.2017

PRIMAR,
Ion Lungu

 

Inchide