ANUNŢ NR. 34540/1.11.2016

     Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unor posturi contractuale vacante din cadrul Direcţiei Administraţia Pieţelor, după cum urmează:
    • Compartimentul control alimente de origine animală
    - inspector de specialitate debutant       - 1 post                               - BIBLIOGRAFIE

    • Biroul investiţii, reparaţii şi administrativ – Compartimentul tehnic:
     - sudor, tr.IV                                      - 1 post

     • Piaţa Agroalimentară Centrală
     - Îngrijitor                                          - 1 post
      Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
      a) generale:
     - cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
      b) specifice:
      pentru postul de inspector de specialitate debutant:
     - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă  durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul ingineriei produselor alimentare ;
      - cunoştinţe de operare pe calculator de nivel mediu;
      pentru postul de sudor, tr.IV :
      - calificare în meseria de sudor 
                                             
       Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 14 noiembrie 2016, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 21 noiembrie 2016, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
• 21 noiembrie 2016, ora 14:00 - proba practică, pentru posturile de sudor tr.IV şi îngrijitor ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Administraţia Pieţelor;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă / proba practică.

      Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi a rezultatelor finale se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei/concursului.
      Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
       În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţiilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae*
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.


PRIMAR,
ION LUNGU

 

Inchide