unei funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, asistent din cadrul Serviciului urbanism și amenajarea teritoriului.
    Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba scrisă și interviul. (Bibliografie)                                             

    Condițiile de desfășurare a concursului sunt următoarele:
  • Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a; 
  • Proba scrisă a concursul se va desfășura în data de 4 octombrie 2017, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

    Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
  • cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  • studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul arhitectură, urbanism sau științe inginerești - inginerie civilă
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 1 an.

    Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
  - formularul de înscriere 
  - copia actului de identitate
  - copiile diplomelor de studii și, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoțite de originale, pentru conformitate;
  - copia integrală a carnetului de muncă și/sau adeverință care să ateste vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice conform Ordinul președintelui ANFP nr. 192/17.01.2013
  - cazierul judiciar
  - adeverință care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
  - declarație pe propria răspundere sau adeverință care să ateste că a desfășurat/nu a desfășurat activități de poliție politică.

    Relații suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152.

PRIMAR,
Ion Lungu

Anunț nr. 30911/01.09.2017 

Inchide