ANUNT

Nr.21272/15.07.2015

Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea  unui post contractual vacant de conducător autospecială-mecanic motopompă treapta II în cadrul Serviciului protecţie civilă, situaţii de urgenţă, sănătate şi securitate în muncă.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice :
o nivel studii - minimum 10 clase
o calificarea în meseria de mecanic sau alte meserii înrudite
o permis de conducere categoriile B, C şi E
o vechime necesară în meseria de mecanic de minimum 6 ani şi în meseria de conducător auto de minimum 3 ani

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
                                              
Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 28 iulie 2015, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 5 august 2015, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei practice şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Comunicarea rezultatelor la contestaţii depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae*
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite şi calificările
- copie a permisului de conducere
- copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.
 
PRIMAR,
ION LUNGU

Inchide