Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului de stare civilă– Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor Suceava.

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, respectiv:  selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.   

 • Atribuţiile postului

  Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
  •   Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen
  de 20 de zile de la data publicării anunţului pe site-ul Primăriei municipiului Suceava, respectiv în intervalul 20 septembrie – 9 octombrie 2019;
  •   Proba  scrisă  se  va  desfăşura  în  data  de  22 octombrie 2019, cu începere de la ora
  1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.

Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
• cele  prevăzute  de  art.  465 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile: științe administrative cu specializarea administrație publică sau științe ale comunicării cu specializarea comunicare și relații publice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an.

Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere;
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi a altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- cazierul judiciar;
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia.

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 152/252, fax: 0230-520593, persoana de contact – Pînzariu Raluca - consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email ralucap@primariasv.ro.

 ANUNŢ NR. 31387/20.09.2019

 PRIMAR,
ION LUNGU

Inchide