ANUNŢ NR. 31650/07.10.2016     

       Primăria municipiului Suceava organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a 3 funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei patrimoniu după cum urmează:

- consilier, clasa I, superior la Serviciul patrimoniu                                                 - 1 post
- consilier, clasa I, principal la Serviciul patrimoniu                                                 - 1 post
- consilier, clasaI, debutant la Compartimentul achiziţii publice - Serviciul patrimoniu - 1 post

        Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia  dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul.                                               
        Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
•  Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a;
•  Proba scrisă a concursul se va desfăşura în data de 07 noiembrie 2016, cu începere de la ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Suceava

        Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
       a) pentru consilier, clasa I, superior în cadrul Serviciului patrimoniu:
- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile știinţe administrative, specializarea administraţie publică
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 9 ani

      b) pentru consilier, clasa I, principal în cadrul Serviciului patrimoniu:

- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul știinţe economice.
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani

       c) pentru consilier, clasa I, debutant în cadrul Compartimentului achiziţii publice- Serviciului patrimoniu

- cele prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniile știinţe inginerești cu specializarea construcţii civle și industriale, știinţe economice sau știinţe administrative cu specializarea administraţie publică.

         Dosarul de înscriere la concurs se constituie din:
- formularul de înscriere (se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane) - formular
- copia actului de identitate
- copiile diplomelor de studii şi, după caz, ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări însoţite de originale, pentru conformitate;
- copia integrală a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice conform Ordinului     preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013 - adeverinta
- cazierul judiciar  
- adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie
- declaraţie pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că a desfăşurat/nu a desfășurat activităţi de poliţie politică. declaratie

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45  sau la telefonul 0230-212696, int. 252.

Bibliografie:  consilier clasa I superiorpentru consilier clasa I principal; pentru consilier clasa I debutant


PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide