pentru ocuparea a 5 posturi contractuale vacante de conducere din cadrul Direcției Administrația Piețelor, respectiv:
    • Șef serviciu al Serviciului Investiții, Reparații și Administrativ
    • Șef birou al Biroului Piețele Agroalimentare Centrală și Ițcani
    • Șef birou al Biroului Piața Agroalimentară George Enescu
    • Șef birou al Biroului Piața Agroalimentară Burdujeni
    • Șef birou al Biroului Complexul Comercial  “Bazar”.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) specifice:
      - studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile: științe inginerești, științe economice sau științe administrative;
      - vechime în specialitate necesară de minimum 4 ani.
  Concursul va consta în 3 etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă şi interviul.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 9 septembrie 2019, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei Municipiului Suceava;
    • 18 septembrie 2019, ora 10:00 - proba scrisă ce se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Suceava.
    • Data, ora şi locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afișare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise sau a interviului, după caz, sub sancțiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestații: comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afișare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestațiilor, imediat după soluționarea acestora.
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    - cererea de înscriere la concurs (formularul se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
    - curriculum vitae
    - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea potrivit legii, după caz
    - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    - după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverință care să certifice vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor
    - cazierul judiciar
    - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
  Copiile documentelor vor fi însoțite de originale - pentru conformitate.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

- Bibliografie

 

Inchide