ocuparea  funcției publice de conducere vacante de conducere de șef serviciu al Serviciului patrimoniu din cadrul Direcției patrimoniu. Concursul de promovare va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba scrisă şi interviul.    - Bibliografie;   - Atributiile postului;
    Condiţiile de desfăşurare a concursului sunt următoarele:
    •   Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de
20 de zile de la data publicării anunţului concursului în Monitorul Oficial al României - partea a III-a, respectiv în intervalul 12 - 31 iulie 2019;
    • Proba scrisă se va desfăşura în data de 12 august 2019, cu începere de la ora 1000  la
sediul Primăriei municipiului Suceava.
    Condiții de participare: candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.66 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată(2), cu modificările și completările ulterioare.
    Condiţiile de participare sunt următoarele:
    • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești,  drept sau științe economice;
    • studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administaţiei publice,
management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcţiilor publice, în condițiile legii;
    • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
    • să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
    • să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile
legii.
    Dosarul de concurs depus de către candidații la concursul de promovare în funcția publică de conducere de șef serviciu al Serviciului patrimoniu se constituie în mod obligatoriu din:
    • formularul de înscriere; 
    • curriculum vitae, model comun european;
    • copia actului de identitate;
    • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
    • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcţiilor publice, după caz;
    • copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
    • copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
    • cazierul administrative.
    Copiile  de  pe  actele  prevăzute  mai  sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
    Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact - Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email
ralucap@primariasv.ro

Anunt nr. 22959 din 12.07.2019
 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide