din cadrul Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport, cu respectarea condițiilor generale prevăzute de art. 465 alin.(1) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează și cu respectare prevederilor art. II din Legea nr. 203/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, după cum urmează:
-  director executiv al Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport
-  șef serviciu al Serviciului turism și cultură
-  șef serviciu al Serviciului autoritatea locală de autorizare transport.
   Concursul de promovare constă în 3 probe succesive, respectiv: selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviul.
Condiţiile de desfăşurare a concursului de promovare sunt următoarele:
•   Dosarele de înscriere se depun la sediul Primăriei municipiului Suceava în termen de  20 de zile de la data publicării anunţului concursului pe site-ul Primăriei Municipiului Suceava, respectiv în intervalul 27 octombrie - 16 noiembrie 2020;
•   Proba scrisă se va desfăşura în data de 27 noiembrie 2020, cu începere de la ora
1000 la sediul Primăriei municipiului Suceava.     Bibliografii        Atributiile posturilor functii publice de conducere
 Condiţiile de participare sunt următoarele:
a) Pentru funcția publică de director executiv al Direcției proiecte europene, turism, cultură și transport:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești, științe economice, științe administrative sau științe juridice;
• studii de masterat în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcţiilor publice, în condițiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani;
• durata timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
b) Pentru funcția publică de șef serviciu al Serviciului turism și cultură:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul științe economice cu specializarea Management în turism și comerț;
• studii de masterat în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcţiilor publice, în condițiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• durata timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
c) Pentru funcția publică de șef serviciu al Serviciului autoritatea locală de autorizare transport:
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă din domeniul științe inginerești, științe sociale sau științe umaniste și arte;
• studii de masterat în domeniul administaţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcţiilor publice, în condițiile legii;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani;
• durata timpului de lucru: 8 ore/zi, respectiv 40 de ore pe săptămână;
• să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I;
• să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată, în condiţiile legii.
 Dosarul de concurs se constituie în mod obligatoriu din:
- formularul de înscriere; 
- curriculum vitae, model comun european;
- copia actului de identitate;
- copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări sau perfecţionări;
- copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiilor publice, după caz;
- copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pubice;
- copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
- cazierul administrativ.
 Copiile  de  pe  actele  prevăzute  mai  sus  se prezintă în copii legalizate sau însoţite de
documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
 Coordonate de contact: Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai nr. 5A,  tel: 0230-212696, interior 252, fax: 0230-520593, persoana de contact - Pînzariu Raluca, consilier Serviciul resurse umane, camera 45, email
ralucap@primariasv.ro


 
PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide