pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director al Creșei nr.1 Suceava.
  Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
    a) generale:
      - are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
      - cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
      - are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
      - are capacitate deplină de exerciţiu;
      - are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
      - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
      - nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
    b) specifice:
      - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă într-unul din domeniile: științe economice, științe juridice, științe administrative, medicină, sociologie, psihologie și științe ale educației;
      - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale de minimum 2 ani.
  Concursul constă în 3 etape succesive:
    a) selecția dosarelor de înscriere;
    b) proba scrisă;
    c) interviul.
  Se  pot  prezenta  la  următoarea  etapă  numai  candidații  declarați  admiși la etapa precedentă.                                              
  Concursul se organizează conform calendarului următor:
    • 6 septembrie 2019, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 17 septembrie 2019, ora 10:00 - proba scrisă care se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă.
  Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.
  Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise, şi de la data afişării rezultatului interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
  În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.
  Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    - cerere de înscriere la concurs adresată primarului (formularul se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane);
    - copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
    - copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
    - carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în  muncă și în specialitatea studiilor, în copie;
    - cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
    - adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
    - curriculum vitae model comun european.
  Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
  În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
  Actele solicitate în copie vor fi prezentate și în original în vederea certificării conformității copiilor cu acestea.
  Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.

- Bibliografie

Inchide