Primăria municipiului Suceava, cu sediul în B-dul 1 Mai nr. 5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante din cadrul Serviciului administrarea cimitire - Direcţia Generală a Domeniului Public, respectiv:

• casier  - 1 post
• îngrijitor - 1 post

BIBLIOGRAFIE

Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba scrisă şi interviul pentru postul de casier, proba practică şi interviul pentru postul de îngrijitor.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
• pentru casier:
      - studii medii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat;
      - vechime în specialitate necesară de minimum 6 luni;
• pentru postul de îngrijitor:
       - studii generale/medii;
       - vechime în muncă de minimum 6 luni.

Concursul se organizează conform calendarului următor:        
• 14 iunie 2018, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 28 iunie 2018, ora 10:00 - proba scrisă pentru postul de casier ce se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Suceava;
• 28 iunie 2018, ora 12:00 - proba practică pentru postul de îngrijitor ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, str. Universităţii nr.2;
• Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba scrisă sau proba practică, după caz.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului primei probe sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

 În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
- cererea de înscriere la concurs* 
- curriculum vitae
- copia actului de identitate
- copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
- după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau o adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
- cazierul judiciar
- adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.

Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularele  se pun la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

PRIMAR,
Ion Lungu

ANUNŢ NR.19030/31.05.2018

Inchide