pentru ocuparea unui post contractual temporar vacant de îngrijitor în cadrul Serviciului administrare cimitire - Direcția Generală a Domeniului Public.
  Concursul va consta în susținerea a două probe de către candidații declarați admiși la selecția dosarelor, respectiv: proba practică și interviul.
  Condițiile de participare la concurs sunt următoarele:
    • cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011;
    • studii generale;
    • vechime în muncă de minim 6 luni.
  Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 24 septembrie 2019, ora 14:00 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 3 octombrie 2019, ora 10:00 - proba practică ce se va desfășura la sediul Direcției Generale a Domeniului Public, str.Universității, nr. 20;
    • Data, ora și locul susținerii interviului se afișează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
  Dosarul de concurs se constituie din:
    - cererea de înscriere la concurs (formularul de înscriere se pune la dispoziție de Serviciul resurse umane)
    - curriculum vitae
    - copia actului de identitate
    - copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoțite de originale, pentru conformitate
    - după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, și/sau o adeverință care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor absolvite
    - cazierul judiciar
    - adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.
  Relații suplimentare se pot obține la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.

Inchide