pentru ocuparea unui post contractual temporar vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului administrare cimitire - Direcția Generală a Domeniului Public.
      Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv: proba practică şi interviul.
      Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
        ◦ cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexă la H.G.R. nr. 286/2011
        ◦ studii generale;
        ◦ vechime în muncă de minim 6 luni;
      Concursul se organizează conform calendarului următor:        
        • 7 august 2019, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor la sediul Primăriei municipiului Suceava;
        • 20 august 2019, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcției Generale a Domeniului Public , str.Universității, nr.20;
        • data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
      Dosarul de concurs se constituie din:
        • cererea de înscriere la concurs *
        • curriculum vitae *
        • copia actului de identitate 
       • copiile documentelor care să ateste studiile absolvite însoţite de originale, pentru conformitate;
       • după caz, copia integrală a carnetului de muncă, conformă cu originalul, şi/sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor absolvite
        • cazierul judiciar
        • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie.
      Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.
* formularul de înscriere  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

Anunt nr. 25503 din 01.08.2019

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide