pentru ocuparea unui post contractual vacant de îngrijitor din cadrul Compartimentului Administrare Bază Sportivă Stadionul Areni al Serviciului Administrare Baze Sportive și Zone de Agrement - Direcţia Generală a Domeniului Public.

 Concursul va consta în susţinerea a două probe de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor, respectiv proba practică şi interviul.
 Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru - Anexa la H.G.R. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) specifice:
       - studii generale/medii;
       - vechime în muncă de minimum 6 luni.
 Concursul se organizează conform calendarului următor:        
    • 8 august 2019, ora 1400 - termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs la sediul Primăriei municipiului Suceava;
    • 20 august 2019, ora 1000 - proba practică ce se va desfăşura la sediul Direcţiei Generale a Domeniului Public, str. Universităţii nr.2;
    • Data, ora şi locul susţinerii interviului se afişează obligatoriu odată cu rezultatele la proba practică.
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la finalizarea probei.

 Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului primei probe sau a interviului, după caz, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

  În cazul în care se înregistrează contestaţii: comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse precum şi a rezultatelor finale ale concursului se face prin afişare la sediu şi pe pagina de internet a Primăriei municipiului Suceava în termen de maximum o zi lucrătoare de la depunerea contestaţilor, imediat după soluţionarea acestora.

 Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele documente:
    • cererea de înscriere la concurs* 
    • curriculum vitae
    • copia actului de identitate
    • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor absolvite
    • după caz: copie a carnetului de muncă şi/sau adeverinţă care să certifice vechimea în muncă şi în specialitate
    • cazierul judiciar
    • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.
 Copiile documentelor vor fi însoţite de originale - pentru conformitate.
*  Formularul  se pune la dispoziţie de Serviciul resurse umane.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, int. 152-252.


Anunt nr. 24827 din 26.07.2019

PRIMAR,
Ion Lungu

Inchide