inițiat S.C. DANSBEER S.R.L., pentru  construire hală producție de bere, împrejmuire, clădiri anexe, extindere rețele de utilități tehnico-edilitare și branșamente/racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 3500 mp, identic cu parcela cadastrală notată cu numărul 35469, situat în intravilanul municipiului, pe Calea Unirii, la locul numit “Suhat”.
  Supunem atenției următoarele documente referitoare la acest proiect de hotărâre:
  - Notă de fundamentare
  - Expunerea de motive a primarului municipiului Suceava
  - Raportul compartimentelor de specialitate
  - Textul complet al proiectului de hotărâre
care pot fi consultate pe site-ul Primăriei municipiului Suceava www.primariasv.ro, la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, camera 38, etaj III și pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției.
  Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, la Registratura generală a Primăriei municipiului Suceava, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului în ziar.

Notă de fundamentare

Expunere de motive

Raportul compartimentelor de specialitate

Proiect de hotărâre

Raport informare și consultare

Plan de încadrare în zonă

Reglementări urbanistice

  

Anunț nr. 41939 / 05.12.2017

Inchide