1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, Suceava, județul Suceava, telefon 0230212696, fax 0230530231, email primsv@primariasv.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Parcelele de teren care fac obiectul concesiunii în suprafață totală de 54.108 mp, aparțin domeniului public al municipiului Suceava, sunt situate în municipiul Suceava și concesionarea a fost aprobată prin H.C.L. nr. 266 din 19.09.2019, modificată prin H.C.L. nr. 371 din 19.12.2019 și se face conform prevederilor O.U.G. 57/2009 privind Codul Administrativ.
3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini și documentația licitației.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă înregistrată la registratura Primăriei municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A.
3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: documentația de atribuire se ridică de la Primăria municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr. 5A, Serviciul Patrimoniu, cam. 3.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: costul documentației este de 100 lei și poate fi achitat prin depunerea la casieria Primăriei municipiului Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Suceava.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23/01/2020, ora 15.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 03/02/2020, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 03/02/2020, ora 12.00, sediul Primăriei municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A, camera 24.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230/214948,0230/523290, email:
trsv-registratura@just.ro
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 08/01/2020.

Inchide