1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Suceava, Bd. 1 Mai nr. 5A, Suceava, judeţul Suceava, telefon 0230212696, fax 0230530231, email primsv@primariasv.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: concesionarea unui teren în suprafață de 15 mp ce aparține domeniului privat al municipiului Suceava. Concesionarea a fost aprobată prin H.C.L. nr. 11 din 30.01.2020 și se face conform prevederilor O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ.
3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini și documentația licitației.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se pune la dispoziția persoanei interesate care a înaintat o solicitare scrisă înregistrată la registratura Primăriei municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: documentația de atribuire se ridică de la Primăria municipiului Suceava din B-dul 1 Mai nr. 5A, Serviciul Patrimoniu, cam. 3.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: costul documentației este de 100 lei și poate fi achitat prin depunerea la casieria Primăriei municipiului Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A sau prin virament bancar, în contul RO97TREZ59121360250XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Suceava.
3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13/03/2020, ora 15.00  
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 19/03/2020, ora 10.00
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 Mai nr. 5A.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 19/03/2020, ora 12.00, sediul Primăriei municipiului Suceava din Suceava B-dul 1 mai nr. 5A, camera 24.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Suceava, mun. Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 62, cod 720062, telefon 0230/214948,0230/523290, email:
trsv-registratura@just.ro
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 12/02/2020
Primaria municipiului Suceava anunta organizarea unei licitatii

Inchide