Primăria municipiului Suceava anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal și a Regulamentului de urbanism aferent, iniţiat de PYAM INVESTMENTS S.R.L., pentru construire clădire cu spații de birouri și spații de locuit, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală, spații verzi amenajate și racorduri/branșamente la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată în suprafață de 440 mp identic cu parcela cadastrală  nr. 55181, situat în intravilanul municipiului Suceava, pe str. Mărășești, nr. 7A.

Documentaţia aferentă proiectului de hotărâre include: 
* nota de fundamentare a proiectului de hotărâre; 
* referatul de aprobare; 
* raportul compartimentelor de specialitate;
* textul complet al proiectului de hotărâre
* alte documente considerate relevante

Documentaţia poate fi consultată: 
* pe pagina de internet a instituţiei, la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”
* la sediul Primăriei municipiului Suceava din b-dul 1 Mai, nr. 5A, pe panoul de afișaj din holul principal de la parterul instituției;
* la Compartimentul Strategii urbane și gestionare documentații de urbanism – camera 38; 
* proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la biroul de relaţii cu publicul al instituţiei.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus procedurii de transparenţă decizională se pot depune în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului in ziar, astfel:
 |_| prin formularul online disponibil pe pagina de internet a instituţiei, anexat anunțului, la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”,
 |_| ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: urbanism@primariasv.ro ; primsv@primariasv.ro ;
 |_| prin poştă, pe adresa: Primăria municipiului Suceava, b-dul 1 Mai, nr. 5A, cod postal 720224;
 |_| la sediul instituţiei, la Registratura Generală - parter, adresa: b-dul 1 Mai, nr. 5A, între orele 8:00 – 16:00.

Materialele transmise vor purta menţiunea "Propuneri privind Proiectul de hotărâre pentru aprobare Plan Urbanisic Zonal (PUZ) pe strada  Mărășești, nr. 7A” 
Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei la adresa  www.primariasv.ro , secțiunea “Anunțuri”.
Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate în scris va fi justificată în scris.
Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de hotărâre, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică, până la data de 17.11.2022, inclusiv.
Informaţii suplimentare se pot obține de la Compartimentul strategii urbane și gestionare documentații de urbanism, telefon: 0230212696 – int. 142, e-mail: urbanism@primariasv.ro

Inchide