Întocmirea actului de naştere

 

Întocmirea actului de naştere se face de personalul cu atribuţii de stare civilă din cadrul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor sau din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul ori, după caz, de către şeful misiunii diplomatice sau al oficiului consular de carieră.

Declararea naşterii se face în termen de 30 de zile pentru copilul născut viu şi în termen de 3 zile pentru copilul născut mort. Termenele se socotesc de la data naşterii. În cazul în care copilul născut viu a decedat înăuntrul termenului de 30 de zile, declararea naşterii se face în termen de 24 de ore de la data decesului.

Au obligaţia de a face declaraţia de naştere oricare dintre părinţi, iar dacă, din diferite motive, nu o pot face, obligaţia declarării revine medicului, persoanelor care au fost de faţă la naştere, asistentului social sau, după caz, persoanei cu atribuţii de asistenţă socială din unitatea sanitară în care a avut loc naşterea sau oricărei persoane care a luat cunoştinţă despre naşterea copilului.

 

Situaţii:
1. Înregistrarea naşterii copilului din căsătorie - Acte necesare:

    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
    - actul de identitate al mamei şi al declarantului;

Pentru copiii născuţi de la data de 30.06.2016, în lipsa actului de identitate al mamei, întocmirea actului de naştere se face pe baza celorlalte documente şi a documentului întocmit de reprezentantul poliţiei cu ocazia verificărilor efectuate la solicitarea unităţii sanitare în care a avut loc naşterea, cu privire la datele de identificare a mamei, şi a verificărilor în registrele de stare civilă sau în Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor.

2. Înregistrarea naşterii copilului din afara căsătoriei - Acte necesare:
    - certificatul medical constatator al naşterii;
    - certificatul de naştere al mamei copilului;
    - actul de identitate al mamei şi al declarantului;

Pentru copiii născuţi de la data de 30.06.2016, întocmirea actului de naştere al copilului, în cazul în care naşterea mamei nu este înregistrată, se face pe baza declaraţiei scrise a persoanelor îndreptăţite, conform legii, unui proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, de reprezentantul poliţiei şi de cel al unităţii sanitare, a certificatului medical constatator al naşterii şi a actului de identitate al declarantului. În acest caz, numele de familie şi prenumele copilului se stabilesc prin dispoziţie emisă în termen de 5 zile de la data solicitării de către primarul unităţii administrativ-teritoriale unde se înregistrează naşterea.
 
3. Recunoaşterea copilului din afara căsătoriei şi încuviinţarea purtării de nume:
Copilul conceput şi născut în afara căsătoriei poate fi recunoscut de către tatăl său.
Recunoaşterea poate fi făcută prin declaraţie la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost/sau este înregistrată naşterea copilului, prin înscris autentic sau prin testament.
Numele copilului din afara căsătoriei:

- Copilul din afara căsătoriei ia numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită;
- În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora;
- Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea;
- În lipsa acordului părinţilor instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor unde a fost înregistrată naşterea;
-În cazul în care copilul şi-a stabilit filiaţia în acelaşi timp faţă de ambii părinţi, aceştia declară împreună numele de familie al copilului la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor la care a fost înregistrată naşterea iar în lipsa acordului cu privire la numele de familie instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă.
 
4. Înregistrarea copilului născut mort
     Termen de înregistrare: 3 zile de la data naşterii.

5. Înregistrarea copilului născut viu care a decedat în intervalul celor 15 zile
     Termen de înregistrare: 24 de ore de la data decesului.

6. Situaţii în care declararea copilului se face după expirarea termenelor prevăzute de lege:
După împlinirea termenului de 30 de zile de la data naşterii, întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale în a cărei rază s-a produs evenimentul, cu avizul conform al serviciului public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor sau, după caz, al Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor a Municipiului Bucureşti.
Înregistrarea naşterii se realizează în termen de 90 de zile de la data solicitării.

Acte necesare:
- cerere pentru înregistrarea naşterii;
- certificatul medical constatator al naşterii;
-certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;
-actele de identitate ale părinţilor;
-expertiză medico-legală cu privire la data naşterii, în format lună, zi, şi sexul persoanei, dacă nu există certificat medical constatator al naşterii;
Inchide