Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava

  Având în vedere Referatul Secretarului municipiului Suceava înregistrat sub nr. 32771/26.10.2020;
  În baza prevederilor art.157 şi art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

  Art.1. Se delegă unele atribuții ce revin Primarului municipiului Suceava către Viceprimari și  Secretarul  general al municipiului Suceava în conformitate cu prevederile art.2.
  Art.2.  Se stabilesc atribuţiile de coordonare directă a compartimentelor funcţionale ale Primăriei municipiului Suceava şi ale serviciilor publice după cum urmează:  
                 
  1) Domnului Viceprimar Lucian Harșovschi:
         a) Direcția Proiecte europene, Turism, Cultură și Transport;
         b) Direcția Generală a Domeniului Public;   
         c) Direcția Administrația Piețelor;
         d) Direcția de Ecologizare;
         e) Serviciul administrare străzi și sistematizare rutieră.
  2) Doamnei Viceprimar Teodora Munteanu:  
         a) Directia Generală Tehnică și de Investiții:
             - Serviciul Protecție Civilă, Situații de Urgență, Sănătate și securitate în muncă;
             - Serviciul Investiții;
             - Biroul Energetic și de Utilități Publice;
             - Unitatea municipală de monitorizare;
         b) Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit;
         c) Serviciul autorizare activități comerciale.
  3)  Domnului Secretar general al municipiului Suceava Ioan Ciutac:
         a) Direcția de Asistență Socială;
         b) Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor;
         c) Directia contencios administrativ, juridică și administrativă;
         d) Serviciul acte administrative, relații publice, circulația și păstrarea documentelor;
         e) Serviciul cadastru fond funciar, registrul agricol.
 
Art.3 Persoanele menționate la art. 2 exercită atribuțiile ce le-au fost delegate în numele Primarului, urmând a aproba, aviza și semna documentele  ce presupun exercitarea atribuțiilor în cauză.
Art.4. Corespondența va fi prezentată pentru rezoluție persoanelor din conducere, în a căror coordonare se află compartimentul funcțional competent a o soluționa.
Art.5. Se abrogă prevederile Dispoziției nr. 2431/05.11.2019.  
Art.6. Prezenta dispoziţie îşi produce efectele de la data intrării în vigoare până la alegerile din 2024.    .  
Art.7. Prevederile dispoziției vor fi duse la îndeplinire de către Viceprimarii și Secretarul  general al municipiului Suceava.

  

                                                              PRIMAR,
                                                            ION LUNGU

                                                                                                          Contrasemnează
                                                                                             Secretar general al municipiului
                                                                                                         Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr.  2.030
  Din  26.10.2020

Inchide