1.  Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de: 25.02.2016 și 18.03.2016.
2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Promotorii Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Societatea Științifică  „Cygnus” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația FARA – Centrul de zi de Recuperare Emanuel Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind scutirea de impozite pe anul fiscal 2016 în cazul furnizorilor de servicii sociale - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12.Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuției lunare de întreținere a copiilor ce frecventează Creșa Nr. 1 Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de asigurare a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activității de transport, distribuție și furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1 aprilie 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitarea monumentului ecvestru Ștefan cel Mare, municipiul Suceava, județul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modificare instalații hidromecanice de stins incendii la Cinema Modern – Centrul Cultural al Municipiului Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință, împrejmuire și racorduri / branșamente la rețele de utilități tehnico – edilitare, pe teren proprietata privată – Solicitant: Savuța Maria – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuințe P+4E+M1+M2, împrejmuire, sistematizare verticală, racorduri / branșamente, pe teren proprietata privată – Solicitant: Bădăluță Viorica – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulmentul de urbanism aferent pentru construirea unei hale de producție, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată în suprafață de 3.874 mp. – Solicitant: S.C. Denis Junior S.R.L. - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeței de 11,6 mp teren proprietatea municipiului, reprezentând extinderea balconului existent, aferent apartamentului nr. 3 de la parterul blocului de locuințe nr. 1, scara A, str. Aleea Nucului, nr. 1 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executată – Solicitant: Irene’s Travel S.R.L. - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei.
21.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – B-dul. George Enescu fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
22.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a unui internat din incinta Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară – Grup Școlar nr. 3 din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr. 5 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
23.Proiect de hotărare privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 440 mp în Suceava, strada Gheorghe Doja – inițiator Primarul municipiului Suceava.
24.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 580 mp situată în municipiul Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava a unui teren în suprafață de 661 mp, situat în Suceava, str. Apeductului fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Arhiepiscopia Sucevei și Radăuților – Protopopiatul Suceava – Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” Suceava a unui teren în suprafață de 888 mp, situat în Suceava, str. Zorilor fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
27.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava.
28.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică cu strigare a subsolului Policlinicii Județene Suceava, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str. Ștefan cel Mare nr. 78 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
29.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe acestă parcelă de teren, respectiv S.C. EXPROTERM S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
30.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe acestă parcelă de teren, respectiv S.C. UPSERV S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
31.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe acestă parcelă de teren, respectiv S.C. Totex S.R.L. Botoșani - inițiator Primarul municipiului Suceava.
32.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare și în str. Calea Unirii, proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv societății Telekom România Communications S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
33.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni) proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv S.C. SUCT S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
34.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Florilor nr. 4 proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv d-lui. Iancu Mugurel - inițiator Primarul municipiului Suceava.
35.Proiect de hotărare privind completarea HCL nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
37.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
38.Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava, actualizarea statului de funcții și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale Suceava, precum și actualizarea statului de funcții la Direcția Municipală de Evidență a Persoanelor – Biroul de Evidență a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
39.Adresa Instituției Prefectului județului Suceava nr. 76/P/30/1/08.02.2016 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 5.254/16.02.2016.
40.Diverse.

     PRIMAR,
  ION LUNGU              


Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 718
  Din 25.03.2016   

 

 

 

 

Inchide