1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.02.2011 şi 24.02.2011.
2.     Proiect de hotărâre privind virările de credite între programele aceluiaşi capitol bugetar din cadrul bugetului local pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Curcubeul Succesului – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii pe terenuri proprietăţi private în suprafaţă totală de 47.156 mp, solicitanţi: proprietarii de terenuri (fost RA APPS), str. Parcului – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
6.     Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 31.05.2011 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
7.     Proiect de hotărâre privind reamplasarea chioşcului de îngheţată, proprietatea SC BETTY ICE SRL, de pe strada Ştefan cel Mare (vis a vis de Casa de cultură), pe strada Ştefan cel Mare (în faţa Parcului Central) – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
8.     Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.     Proiect de hotărâre privind completarea precum şi modificarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii între municipiul Suceava, Consiliul Judeţean şi Arena Teatro S.L. în vederea implementării Proiectului de reabilitare a Curţii Domneşti – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii între Municipiul Suceava, Primăria comunei Mitocul Dragomirnei şi SC Dragomirna Golf Resort SA în vederea implementării proiectului „Dragomirna Golf Resort” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenurile atribuite în folosinţă gratuită Parohiei „Izvorul Tămăduirii” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către municipiul Suceava a donaţiei d-lui Flutur Gheorghe constând în parcele de teren în suprafaţă de 266 mp şi 137 mp situate în Suceava, zona Lanişte-Burdujeni – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Biserica Penticostală „Filadelfia” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 228 mp în vederea amenajării unei grădiniţe – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie SA a terenului în suprafaţă de 0,7 mp situat în Suceava, la intersecţia străzilor Gheorghe Doja cu Octavian Goga – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava către Ministerul Mediului şi Pădurilor – Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor pentru organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unei suprafeţe de 1848 mp, situată în incinta patinoarului artificial în vederea desfăşurării de activităţi sportive sezoniere în perioada 01.05.2011 – 30.10.2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str.Calea Unirii nr.24-26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spaţii aparţinând domeniului public al municipiului Suceava situate în Suceava str.Petru Rareş nr.9 (incinta halei de desfacere carne şi produse din carne) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii fn, în vederea amplasării unui totem publicitar – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale prin construirea unor balcoane şi windfanguri – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Obreja Cristina Mariana – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil domnului Rusu Radu Iulian – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
26. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
27. Proiect de hotărâre privind integrarea contractului de salubrizare existent în municipiul Suceava, în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava” – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferente locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.6² alin.4 lit.a din Legea nr.152/1998 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare pentru 122 unităţi locative ANL din Ansamblul Privighetorii - etapa I şi din blocul nr.30 din Ansamblul Obcini, precum şi aprobarea preţului de vânzare pentru terenul aferent locuinţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2, poziţia 10, din HCL nr.313/16.12.2009 privind aprobarea vânzării a 12 apartamente din blocul de locuinţe nr.22, Ansamblul de locuinţe Obcini 1B, a raportului de expertiză tehnică şi evaluare, privind evaluarea proprietăţii imobiliare rezidenţială bloc nr.22 din Ansamblul Obcini 1B, precum şi a diferenţelor de achitat – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
32. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
33. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
34. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
35. Adresa Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava cu nr.33/11.03.2011.
36.  Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1190/25.03.2011 

Inchide