Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 mai 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 26.04.2018;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  4. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Clubul Sportiv “Bucovina Dance Studio” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. Attrius Developments S.R.L. Iași, în vederea susținerii manifestărilor cultural-artistice, care se vor desfășura cu ocazia “Zilelor Sucevei” în Municipiul Suceava , parcarea Iulius Mall Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2018 a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 24.05.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii sumei de 3.019.244,71 lei necheltuită din creditul CEC BANK/02.C - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei anumite sume în lei pentru anul fiscal 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale precum și a taxelor speciale, pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de călători - inițiatori Primarul municipiului Suceava și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  14. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.19/29.01.2015 - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr.185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism – CTATU și a regulamentului de funcționare al acesteia, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei clădiri cu destinația spațiu comercial de tip Kaufland Ro, sistematizare verticală, locuri de parcare, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Consiliului Județean Suceava, pe o perioadă de 15 ani, a unor bunuri imobile și mobile proprietate privată a municipiului Suceava, situate în municipiul Suceava, strada Universității f.n. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  21. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Zorilor nr.8, bl.E28 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor și a prețului de vânzare a spațiului medical din Suceava,  B-dul George Enescu nr.15, bl. T33 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , având destinația de curți construcții către proprietarul construcției – casă de locuit, situată în Suceava, str. Mihai Viteazul nr.50 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul George Enescu nr.23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  25. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a participării Municipiului Suceava ca membru fondator la înființarea și administrarea unui parc industrial pe amplasamentul și în vecinătatea imobilului “Centru Economic Bucovina”, proprietate publică a Județului Suceava situat în orașul Salcea, str. Aeroportului nr.1, județul Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.17 la HCL nr.40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită către Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, a unei parcele de teren în suprafață de 4,5 mp ce aparține domeniului public al municipiului Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. Tactic Step SRL Suceava în vederea organizării și desfășurării evenimentului sportiv “The Legend” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui număr de 160 poziții prevăzute în anexa nr.1 la HCL nr.49/2016 privind administrarea terenului proprietate publică a Municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  30. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  31. Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din Contractul nr.251990/8099/2018 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 117/26.04.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  32. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Suceava la Convenția primarilor privind clima și energia - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  33. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1 din HCL nr.329/2016 privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. A.C.E.T. S.A. Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 210 din 30.06.2016 privind constituirea comisiei de evaluare pentru procedurile de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de taxi și în regim de închiriere – inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  35. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 318/25.10.2017 - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  36. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită a două cinemometre (pistoale laser pentru măsurarea vitezei autovehiculelor) tip LTI 20/20 TruCAM Inspectoratului de Poliție Județean Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  37. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Suceava ” domnului Constantin Mândrișteanu - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  38. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Suceava ” domnului Zamă Leonard - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  39. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcții publice în statul de funcții al Primăriei municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  40. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” valabile începând cu data de 1 mai 2018 pentru Creșa nr. 1 Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  41. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie, august 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  42. Informare privind Raportul comisiei de licitație constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.101 din 29.03.2018, cu privire la licitația organizată în data de 04.05.2018, înregistrat la Primăria municipiului Suceava la nr. 15752 din 07.05.2018;
  43. Raportul Poliției Locale Suceava înregistrat la nr. 172.497/24.05.2018 cu privire la contestația/plângerea prealabilă a domnilor Vasile Mocanu - consilier local și Dan Ioan Cuşnir - consilier județean prin care se solicită “revocarea în tot a Hotărârii Consiliului Local Suceava nr. 88/29.03.2018 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din Municipiul Suceava”.
  44. Diverse.

   

      PRIMAR,
   ION LUNGU               

  

 Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC

 

   Nr. 1.723  
   Din 25.05.2018

Inchide