Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 ianuarie 2019, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

  1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 20.12.2018, 09.01.2019 și 18.01.2019;
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Alimentare cu energie electrică, stație de încărcare autobuze electrice, municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 244/30.10.2014, modificată prin HCL nr. 316/04.11.2016 și HCL nr. 199/21.06.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile  interne / externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
  4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCL nr. 31/25.02.2016, modificată prin HCL nr. 1/15.01.2018, modificată prin HCL nr. 188/31.05.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile  interne / externe în valoare de 25.000.000 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activități nonprofit de interes local” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  6. Proiect de hotărâre privind înființarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind încheierea contractelor de asociere între Municipiul Suceava și persoane juridice, în vederea realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar, de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 280/28 septembrie 2017 privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici a proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei municipiului Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
  10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 281/28 septembrie 2017 privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Județul Suceava în vederea implementării proiectului  „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
  11. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 295/28 septembrie 2017 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi; 
  12. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 6 la Contractul nr. 251990 /27.04.2018/8099/7.05.2018 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 117/26.04.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava, în conformitate cu prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, republicată - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de administrare și a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în vederea acordării de teren tinerilor conform Legii nr. 15/2003 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  16. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei ședințe de licitație în vederea închirierii spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Suceava Zona de Agrement Tătărași, aparținând domeniului public al municipiului Suceava, pentru desfășurarea activității de alimentație publică - cafenea - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Zorilor fn. în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Suceava – domeniul public a donației constând în trei parcele de teren situate în extravilanul municipiului Suceava, str. Cuza Vodă (Zona Laniște) afectate de drumuri propuse în PUZ - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a achiziționării unor clădiri – construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava S.A. identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi și consilierii locali dl. Crețu Cristinel și dl. Constantin Munteanu;
  21. Proiect de hotărâre privind actualizarea statelor de funcții pentru Primăria municipiului Suceava și serviciile publice de subordonare locală, fără personalitate juridică - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” valabile începând cu data de 1 ianuarie 2019 pentru instituția de spectacole Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni / lucrări de interes local pentru anul 2019, pe care persoanele apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a le presta și procedura de acordare a ajutorului bănesc de urgență - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  25. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de Poliția Locală Suceava în anul 2019, obiectivele stabilite și indicatorii de performanță - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  26. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în anul 2018 înregistrată sub nr. 170.264/15.01.2019;
  27. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2018 înregistrată sub nr. 250.284/21.01.2019;
  28. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
 Secretar municipiu    
  Jr. IOAN CIUTAC     

 Nr. 89  
 Din 25.01.2019
 

Inchide