1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 19.12.2012, 31.12.2012, 08.01.2013 şi 12.01.2013;

 2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 5/12.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Municipiului Suceava în cadrul Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Bucovina Ecotermgaz S.A. - dl. Donţu Ovidiu - Liviu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 155/30.08.2012 privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp situat în municipiului Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiului Suceava a donaţiei doamnei Ungureanu Dorica, constând în racordul la reţeaua de apă potabilă, situat în municipiul Suceava, str. Cuza Vodă, nr. 82 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiului Suceava a donaţiei domnului Butnaru Fabian Constantin, constând în parcela de teren cu nr. cadastral 40700, în suprafaţă de 185 mp, situată în extravilanul municipiului Suceava - zona Metro - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Ucrainene „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sf Apostoli” Iţcani, a unor bunuri proprietate privată a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 253/28.07.2005 pentru aprobarea contractului de parteneriat public privat privind extinderea Cimitirului „Pacea” încheiat între Municipiul Suceava şi S.C. Nil Construct S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Romano Catolică „Sf. Ioan Nepomuk” a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp în vederea construirii unei capele – prăznicar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcţia de Judeţeană de Statistică Suceava, a terenului în suprafaţă de 1.128 mp, situat în Suceava, str, Mihai Viteazu, nr.25 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit precum şi amenajarea unor alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui imobil de locuit situat în Suceava str. Grigore Alexandru Ghica nr. 76 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava str. Zimbrului nr. 10A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 18. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 17, bl. G34 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a trei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, Str. Aleea Lalelelor nr. 2, bl. 30, sc. A cu trei balcoane - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu comercial situat în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu nr. 3A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui cabinet medical situat în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu nr. 4, bl. F, sc. C, ap.3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 22. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii cabinetului veterinar existent la parterul blocului E11, sc. A din str. Zorilor nr. 3 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru un spaţiu proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Ana Ipătescu nr. 6 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 24. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr.1 (cabinet medical stomatologie – radiologie) de la parterul blocului de locuinţe B2 din strada Bistriţei nr. 5 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui panou publicitar cu caracter provizoriu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru Cimitir Iţcani – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu - solicitant Mihăescu Maria – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuinţele sociale, de necesitate şi cele construite din fondurile statului, precum şi locuinţe de tip ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL, pentru titularii de contracte de închiriere ce au împlinit vârsta de 35 de ani, conform art.8 alin.4 lit.a din Legea nr. 152/1998, modificată şi completată prin OUG nr. 121/2011 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 30. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 31. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Suceava, pentru anul şcolar 2013 – 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 32. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 231 din 19.12.2012 pentru aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 şi 3 la Contractul nr. 250.839/24.02.2012 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 34. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în anul 2012, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 1.644/21.01.2013;

 35. Adresa Sindicatului „Prometeu” Suceava nr. 162/10.12.2012 şi adresa S.C. Termica S.A. Suceava înregistrată sub nr. 18/23.01.2013 formulate pentru informarea Consiliului Local al municipiului Suceava;

 36. Diverse.

    

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 140/25.01.2013 

   

   

Inchide