Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 31 AUGUST 2017, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 27.07.2017;
2. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui Brădățan Tiberius Marius și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui Petrescu Gheorghe în Consiliul Local al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 4 din cadrul Art.4 al HCL nr. 201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 4 – „Bugetul de venituri și cheltuieli” la proiectul „Promovarea imaginii Municipiului Suceava, prin practicarea handbalului la nivel de performanță” al Clubului Sportiv Universitar din Suceava – secția handbal - inițiator Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. Termica S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Juventus” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Alianța Sindicatelor din Învățământ Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană de Atletism Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană de Rugby Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Suceava prin Consiliul Local al Municipiului Suceava cu Județul Suceava prin Consiliul Județean Suceava, în vederea organizării acțiunilor ce se vor desfășura în anul 2018, cu ocazia aniversării Centenarului Marii Uniri (1918-2018) – inițiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei lunare pentru locuințele pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință realizată prin programul ANL - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
18. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Grădiniței cu Program Prelungit „Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava” în Școala Primară „Sfîntul Ioan cel Nou de la Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 98 din 03.04.2015 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia, a documentației tehnico - economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Management modern și eficient al iluminatului public din Municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent în vederea construirii unei locuințe colective cu regim de înălțime D1+D2+P+4E, sistematizare verticală împrejmuire și utilități, pe teren proprietate privată - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea și eliminarea unor bunuri imobile din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 17 din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a construirii unei unități de învățământ pentru preșcolari în Cartierul Obcini, în curtea Școlii gimnaziale „Ion Creangă” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită către Uniunea Artiștilor Plastici – filiala Suceava a unui spațiu în suprafață de 127 mp, situat în Suceava, str. Cernăuți nr. 33 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
25.  Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza” – Filiala Suceava „Petru I Mușat” a unui spațiu în suprafață de 9 mp teren situat în Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A - inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp situată în Suceava str. Calea Unirii fn, în incinta Complexului Comercial Bazar, teren proprietate a S.C. Amerom Transcom S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
27. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a trei spații comerciale în suprafață de 11,9 mp, 8,5 mp și respectiv 12,2 mp, situate în incinta halei agroalimentare din Suceava, str. Petru Rareș nr. 7 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar a bunurilor imobile – clădiri care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava administrate de SC. ACET S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
29. Proiect de hotărâre privind preluarea investiției realizate în cadrul contractului de lucrări „Închiderea depozitelor urbane existente în județul Suceava din cadrul Proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Suceava” - depozitul urban neconform Suceava –inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
30. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post - funcție publică vacantă - inițiator Primarul municipiului Suceava;
31. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile septembrie, octombrie, noiembrie 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
32. Informarea nr. 29506/21.08.2017, referitoare la Raportul comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziției Primar nr. 2358/17.08.2017, cu privire la licitația organizată în data de 18.08.2017;
33. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 30.080/24.08.2017;
34. Cererea de revocare a unor prevederi ale HCL nr. 66/2008, formulată de S.C. VALICAM S.R.L. și înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 166/04.08.2017 și la Primăria municipiului Suceava la nr. 27960/04.08.2017;
35. Diverse.


PRIMAR
ION LUNGU
 
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  2405
Din 25.08.2017

Inchide