1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 26.08.2010 şi a şedinţei extraordinare din data de 17.09.2010 a Consiliului Local.
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unor virări de credite între capitolele bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Racord alimentare cu apă a ansamblului de locuinţe DN29 la reţeaua de apă a municipiului Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind acordarea de despăgubiri pentru pagubele produse de amplasarea conductei de canalizare, proprietarilor de teren afectaţi de lucrările executate prin proiectul I.SP.A. – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
5.      Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare băneşti unor cetăţeni din municipiul Suceava, care au avut de suferit de pe urma inundaţiilor din 28-29 iunie 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr.18/2010 privind reglementarea modului de acordarea a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
7.      Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiilor medicale din Centrul Medical Bucovina str. Calea Unirii nr.24-26 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de tren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulamentul local de urbanism aferent pentru ZONA DE AGREMENT amenajată pe teren proprietatea municipiului Suceava – zona iaz Tătăraşi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU solicitant: NASTASI TEODOR GEORGE – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
12. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unei suprafeţe de 1713 mp teren proprietate privată situat pe strada Ştrandului, în teren curţi-construcţii – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
13. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Gării nr.5, proprietarului construcţiei amplasată pe această parcelă de teren, respectiv d-lui Andreescu Dan Dumitru – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 810 mp situat în Suceava str. Traian Vuia – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Clubul Sportiv Municipal Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de teren de 100 mp din incinta complexului sportiv „Unirea” din strada Calea Unirii – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Cultul Creştin după Evanghelie Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 1380 mp în vederea amenajării unei parcări de interes public – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava B-dul George Enescu fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Mărăşeşti nr.12, bl. A2, ap.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a patru parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării a patru panouri publicitare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent din B-dul George Enescu fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii accesului existent la spaţiul comercial – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor de taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr.193/28.08.2008 şi HCL nr.194/28.08.2008 pentru stabilirea componenţei comisiei privind soluţionarea cererilor pentru repartizarea locuinţelor, conform Legii nr.114/1996 şi a Legii nr.152/1998 şi a comisiei pentru acordarea de subvenţii în vederea construirii de locuinţe noi, conform OG nr.19/1994 şi a Legii nr.114/1996, precum şi a comisiei pentru analizarea solicitărilor de subvenţii în condiţiile prevăzute de Programul pentru construcţiile de locuinţe proprietate personală – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condiţiile legii, a organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială şi a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi unele servicii publice de subordonare locală – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi-funcţii publice în statutul de funcţii al Poliţiei Comunitare a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Raportul nr.116/24.09.2010 al Biroului autoritatea locală de transport.
29. Raport de evaluare nr.126/08.09.2010 privind procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi.
30. Informarea nr.30.110/27.09.2010 a Direcţiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
31. Informarea nr.30.111/27.09 a Direcţiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului.
32. Informarea nr.30.070/27.09.2010 aparţinând Biroului de evidenţă şi administrarea imobilelor de locuit.
33. Diverse.
 

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2535/24.09.2010

 

Inchide