1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 25.09.2014 și 30.09.2014;

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2014 pe cele 2 secțini : Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014-inițiator Primarul municipiului Suceava

4.     Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilitaților din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2014-inițiator Primarul municipiului Suceava

5.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activitaților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2014-inițiator Primarul municipiului Suceava

6.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația  Culturala Friedrich Schwartz Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

7.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Crescătorilor de Păsări și Mamifere Mici de Curte „Fantezia Țara de Sus ” Suceava -inițiator Primarul municipiului Suceava

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local-inițiator Primarul municipiului Suceava

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Centrul Cultural Bucovina pentru organizarea manifestărilor dedicate Zile de 28 Noiembrie și a Zilei Naționale a României precum și a sumelor necesare organizării manifestărilor – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat și a indicatorilor tehnico – economici actualizați aferenți obiectivului de investiții “Amenajare Cinema Modern – Centrul Cultural al municipiului Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții “Stadion sportiv 15.000 locuri municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea cheltuielilor pentru funcționarea obiectivului de interes public “Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost din Suceava – Sfânta Vineriaprobate prin HCL nr. 51/27.02.2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui complex rezidenţial de locuinţe şi funcţiuni complementare locuirii, cu regim mic de înălţime, locuri de parcare, sistematizare verticală, împrejmuire, racorduri / branşamente la reţele urbane de utilităţi edilitare, pe teren proprietate privată în suprafaţă totală de 47.438 mp., situat în intravilanul municipiului Suceava, str. Aleea Dumbrăvii - solicitant: S.C. VIVAT CONSTRUCT S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

14.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Asociația Pro Animals Tina a unui spațiu proprietate privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Energeticianului fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât locuință, situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr. 2 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Republicii nr. 2, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon și acces direct din exterior din cauza deficienței locomotorii avansate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în cadrul Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava și Palatului Copiilor Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării centrului bugetar Grădinița cu program normal „Țăndărică” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Sfîrnaciuc Arcadie - iniţiator Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;

23.  Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociația de Sprijinire a Persoanelor cu Autism (ASPA) – Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

25.  Raport de evaluare al negocierii directe organizate pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionarea serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr.252/23.10.2014;

26.  Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit nr. 28.784/23.10.2014;

27.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 10.439/13.10.2014 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 27.904/14.10.2014;

28.  Diverse.

 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  2230 din 24.10.2014 

Inchide