Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 30 MARTIE 2017, ora 14.00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din data de 23.02.2017 și 06.03.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului privind stabilirea și acordarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România”  - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de evaluare și selecție a proiectelor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România  - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Ansamblul Maestro Art” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 8. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativities” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
 9. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „MagiMedia” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Kinetoterapeuților din Bucovina” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Științifică de Drept și Administrație Publică Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Universitar din Suceava Secția - handbal - inițiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Clubul Sportiv Municipal Suceava Secțiile – rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheață, box, atletism, lupte greco – romane, canotaj - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Rețea gaz metan Burdujeni Sat și Cartierul Tineretului DN 29” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de delegare a atribuției de selectare strategică a fișelor de proiecte propuse spre finanțare în cadrul Axei prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a Programului Operațional Regional 2014 – 2020, precum și înființarea la nivelul Municipiului Suceava a Autorității Urbane – organism intermediar de nivel II al Programului Operațional Regional 2014 – 2020 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
16. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 226 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 227 din 30 septembrie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi și iluminat” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărare privind modificarea anexei la HCL nr. 208/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărare privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărare privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2017 – 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, pentru anul 2017 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava – „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost – Sfânta Vineri” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărare privind aprobarea premiului oferit cuplurilor sucevene care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie - inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru anul 2017 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
27. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru refacere fațade la frontul construit al străzilor Ștefan cel Mare, Ana Ipătescu și Nicolae Bălcescu - inițiator Primarul municipiului Suceava;
28. Proiect de hotărare privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Sandu Victor Ioan - inițiator Primarul municipiului Suceava;
29. Proiect de hotărare privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Ripan Ioan - inițiator Primarul municipiului Suceava;
30. Proiect de hotărare privind trecerea unei parcele de teren în suprafaţă de 6.600 mp. situată în Suceava, B-dul. George Enescu identică cu numărul cadastral topo 1911 înscris în Cartea Funciară 45061 din proprietatea privată a municipiului Suceava în proprietatea publică a municipiului Suceava în vederea trecerii în domeniul public al statului pentru realizarea obiectivului „Sediu Judecătorie Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
31. Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
32. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999 cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
33. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. Lidl România S.C.S. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
34. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Mitropoliei nr. 10 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
35. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Zorilor nr. 8, bl. E28 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
36. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
37. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău, nr. 3, bl. 13 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
38. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie prin licitație publică pentru o parcelă de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – Str. Ștefan cel Mare fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în locațiune, prin arendare, cu licitație publică a unei parcele de teren arabil proprietate a municipiului Suceava, str. Căprioarei - inițiator Primarul municipiului Suceava;
40. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de pornire la licitație pentru acordarea dreptului de folosință prin superficie cu licitație publică pentru două parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – str. Alexandru Ienceanu - inițiator Primarul municipiului Suceava;
41. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru folosința unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 58, bl. 56 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
42. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru folosința unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D - inițiator Primarul municipiului Suceava;
43. Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii prețurilor energiei termice produse în cogenerare și livrate din centrala de cogenerare aparținând S.C. Bioenergy Suceava S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei pentru administrarea parcărilor în municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării lucrărilor de „Marcaje rutiere și montare indicatoare rutiere” pe raza municipiului Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru anul 2017 al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
49. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Consilier local d-na. Angela Zarojanu;
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal și actualizarea statului de funcții pentru Direcția Administrația Piețelor, aprobarea numărului de persoane și actualizarea statului de funcții pentru Direcția Generală a Domeniului Public - inițiator Primarul municipiului Suceava;
51. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU
   
Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 576
  Din 24.03.2017   

Inchide