Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 30 mai 2019, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 04.04.2019, 18.04.2019, 08.05.2019 și 10.05.2019;
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iunie, iulie și august 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Andrei Năstase – Primar ales al municipiului Chișinău - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv Bucovina Dance Studio Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Traian Țăranu etapa I” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat” cod SMIS 126402 și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Mercorie Constantin - inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Sandu Victor Ioan - inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Cojocariu Veronica - inițiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava, în calitate de acționar fondator, la constituirea societății Parcuri Industriale Bucovina S.A. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor excedentare și a celor disponibile din unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în domeniul public al Municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53404, situat în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 13, bl. T32 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 2303/104, situat în Suceava, str. Lazăr Vicol fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53300, situat în Suceava, str. Nicolae Titulescu - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53492, situat în Suceava, str. Tineretului, nr. 3 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr. 244 din 28.10.2010 privind concesionarea fără licitație publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spații de locuit și spații comerciale - inițiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinația de curți construcții - inițiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului în vederea cumpărării unor clădiri – construcții speciale proprietatea Societății Transporturi Auto Suceava S.A. identificată prin cod unic de identificare RO 3177601, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Mărășești nr. 7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente - inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asumării de către Municipiul Suceava a monitorizării post – închidere a depozitului de zgură și cenușă al S.C. Termica S.A. Suceava, pe o perioadă de 30 de ani - inițiator Primarul municipiului Suceava;
27. Proiect de hotărâre privind numirea Cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
28. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a concursurilor și examenelor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din Poliția Locală Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale piețelor agroalimentare și a Complexului Comercial Bazar situate în municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
31. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava și a statului de funcții pentru Direcția de Ecologizare, precum și actualizarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția Administrația Piețelor - inițiator Primarul municipiului Suceava;
32. Raportul Direcției Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru înregistrat la Primăria municipiului Suceava sub nr. 9766/23.05.2019 privind Contestaţia av. Maerean Cătălin;
33. Diverse.

 PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
 Secretar municipiu    
  Jr. IOAN CIUTAC     

 Nr. 1.241  
 Din 24.05.2019

Inchide